බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති බොරිස් ජොන්සන්ට පුතෙක්

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති බොරිස් ජොන්සන්ට පුතෙක්

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති නිල නිවාසයේ පදිංචිය සඳහා පැමිණි ප්‍රථම අවිවාහක යුවල ලෙස බොරිස් ජොන්සන් සහ කැරී සිමොන්ඩ්ස් ඉතිහාසගත වේ තම පුත්‍රයා උපත ලද බව බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති බොරිස් ජොන්සන් සහ ඔහුගේ සහකාරිය වන කැරී සිමොන්ඩ්ස් නිවේදනය කළහ.…