//මිනිසුන්ට Google එකේ Search කරන්නේ නැතුව ඉන්නම බැරි Pornstarts 10 දෙනා මෙන්න.
Lana Rhoades

මිනිසුන්ට Google එකේ Search කරන්නේ නැතුව ඉන්නම බැරි Pornstarts 10 දෙනා මෙන්න.

Christy Mack | 301,000 searches per month

Pornstar Christy Mack


මසකට සෙවුම් මිලියනයකට අධික ප්‍රමාණයක් ඇති ක්‍රිස්ටි මැක්, සෙවීමේදී ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය කාමුක තරුවයි. ඇය සෑම අසභ්‍ය වෙබ් අඩවියකටම පාහේ වැඩ කර ඇත.

Kendra Lust | 246,000 searches per month

Pornstar Kendra Lust


සෙවුම් මිලියනයකටත් අඩු ප්‍රමාණයක් සහිතව, Kendra Lust යනු බ්‍රසර්ස් සහ නෝටි ඇමරිකා යන දෙඅංශයේම ජනප්‍රියම කාමුක තරුවකි.

Nicole Aniston | 246,000 searches per month

Pornstar Nicole Aniston

Sunny Leone | 165,00 searches per month

Pornstar Sunny Leone

 Abella Danger | 165,000 searches per month

Cory Chase | 110,00 searches per month

Pornstar Cory Chase

Lana Rhoades | 110,000 searches per month

Pornstar  Lana Rhoades

Bridgette B | 90,500 searches per month

Pornstar Bridgette B

Ariella Ferrera | 90,500 searches per month

Pornstar Ariella Ferrera

Blair Williams | 60,500 searches per month

 Pornstar Blair Williams