//තැපැල් කාර්යාල යලි විවෘත වෙයි.
Srilanka post

තැපැල් කාර්යාල යලි විවෘත වෙයි.

කෝවිඩ් 19 වසංගතය පාලනය සඳහා රජය විසින් ගනු ලැබූ ආරක්ෂිත ක්‍රමෝපායයන් අනුව සාමාන්‍ය සේවා අනිහිටුවා තිබූ තැපැල් කාර්යාල පද්ධතිය 2020-05-04 දින සිට සාමාන්‍ය රාජකාරි සඳහා සම්පූර්ණයෙන් විවෘත කෙරෙනු ලබනවා .

ඒ අනුව 2020 මැයි මසට අදාළ මහජනාධාර මාසික දීමනා, වැඩිහිටි දීමනා ගොවි විශ්‍රාම වැටුප් සහ විශ්‍රාම වැටුප් ඇතුළු සියළු ගෙවීම් ද පෙර පරිදි ම තැපැල් කාර්යාල කවුළු වල දී ගෙවීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන තිබෙනවා .

ජල බිල්පත්, විදුලි බිල්පත්, දුරකථන බිල්පත් ගෙවීමටත්, දේශීය විද්‍යාත්මුදල්හුවමාරු සිදු කිරීමටත් දේශීය තැපෑල සඳහා
ලිපි සහ තැපැල් භාණ්ඩ භාරදීමට මෙ දින සිට මහජනතාවට අවස්ථාව සැලසෙනවා .

⁣සේවා ලබා ගැනීම සඳහා පැමිණෙන මහජනතාව නිසි සෞඛ්‍යාරක්ෂක පිළිවෙත් අනුගමනය කරමින් කටයුතු කරනු ඇතැයි කාරුණිකව අපේක්ෂා කරන අතර තැපැල් කාර්ය මණ්ඩලය ලබා දෙන උපදෙස් අනුව කටයුතු කරනු ඇතැයි ද උදක්ම අපේක්ෂා කරන බවයි තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ .